Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
CHẤT LƯỢNG (QUALITY) : Chất lượng sản phẩm và dịch vụ luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của EcoSpeed, mang lại cho khách hàng những giá trị cao hơn cả mong đợi. 


CHÍNH TRỰC (INTEGRITY): Chính trực là nguồn gốc của sự uy tín, là sự quyết định số phận của EcoSpeed. EcoSpeed đề cao tính chính trực trong từng thành viên của công ty, trong hợp tác kinh doanh với đối tác và trong cam kết với khách hàng.


TRÁCH NHIỆM (RESPONSIBILITY): Luôn luôn đặt trách nhiệm cao với công việc, với cộng đồng và với xã hội. Tạo ra giá trị mới trong xã hội là trách nhiệm của EcoSpeed.


CON NGƯỜI (PEOPLE): Con người là tài sản quan trọng nhất. EcoSpeed luôn coi trọng những mối quan hệ hướng đến sự gắn kết bền vững và giàu tính nhân văn giữa con người với con người  


 

Đối tác Nhật Bản

Đối tác Việt Nam